Avtalsvillkor för avtal tecknade online via sajten

Avtalsvillkor för avtal tecknade via LommaBootcamp.se och Sundochstark.se avseende utomhusträning med konceptet Lomma Bootcamp

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Sund och Stark Sverige AB, också nedan kallat Lomma Bootcamp och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil. Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras.

2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet

Sund och Stark Sverige AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Sund och Stark Sverige AB om han/hon ångrat sitt köp. Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. Kunden får själv betala returkostnaderna när varor sänds tillbaka. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

3. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Sund och Stark Sverige AB.

4. Avtalstid och uppsägning

Sund och Stark Sverige AB erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. Månadsmedlemskapet finns i olika paket nedan och gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.

Månadsmedlemskap

Uppsägning av löpande månadsdebitering:

·   Full Membership ’Stora’ obegränsad träning – 3 months binding:                     1495 SEK/ månad

·   Full Membership ’Mellan’ 2 pass/vecka – 3 months binding:                       995 SEK/ månad

·   Full Membership ’Lilla’ 1 pass/vecka 3 months binding:                          599 SEK/ månad

·   Sommarkortet ’Obegränsad träning’ 14/6-15/8 2021′:                          995 SEK
övergår till Mellan

I samband med teckning utav något av ovanstående medlemskap tillkommer även en startkostnad om 0 SEK.

Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott.

Uppsägningstiden är 1 månad och begäran skickas till info@sundochstark.se / info@lommabootcamp.se

och avslutas 1 månad efter att en bekräftelse skickats tillbaka till kunden.

Klippkort

·   Klippkort / Class Pack x 10:                           1700 SEK            (1 klipp = 170 SEK)

·   Klippkort / Class Pack x 5:                              900 SEK              (1 klipp = 180 SEK)

Medlemskapet betalas i förskott (pengarna dras direkt ifrån kundens kort vid köp) och är giltigt tills samtliga klipp har förbrukats.

5. Prisändringar

Sund och Stark Sverige AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

6. Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

7. Månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift.

Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Sund och Stark Sverige AB konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Sund och Stark Sverige AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. E-handel

För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

9. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.

Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.

Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg.

Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.

Giltiga intyg:

Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast

Graviditet: Inget intyg krävs

Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt

Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt

Begäran om frysning av medlemskap skickas till info@sundochstark.se / info@lommabootcamp.se

10. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Sund och Stark Sverige AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.

Sund och Stark Sverige AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

11. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Sund och Stark Sverige AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

12. Praktiska ändringar

Sund och Stark Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via mail.

13. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Sund och Stark Sverige AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.

14. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Sund och Stark Sverige AB för överföring till denne.

15. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

16. Doping

Sund och Stark Sverige AB förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Sund och Stark Sverige AB. Ingen återbetalning sker.

17. Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.